Onder bewind staan start en verder

Start van het bewind

Beslissen over uitgaven
Normale financiële beslissingen, over uw reguliere uitgaven, worden voortaan genomen door de bewindvoerder, mevrouw Abbema. Alleen bij ingrijpende beslissingen wordt er overlegd met u of met de kantonrechter. Zelf kunt u voortaan nieuwe financiële verplichtingen alleen nog aangaan na overleg met de bewindvoerder. Ook extra uitgaven kunnen alleen na overleg worden gedaan. Zo zorgen we er samen voor dat u geen (nieuwe) schulden krijgt. Verplichtingen die u bent aangegaan zonder overleg worden door de bewindvoerder teruggedraaid. Voor aankopen boven de 1500 euro moet mevrouw Abbema altijd toestemming van de Kantonrechter vragen.

Infomeren
We sturen een brief naar iedereen die op de hoogte gebracht moet worden van het bewind. Dit zijn onder andere uw werkgever of uitkeringsinstantie, energiebedrijven, verzekeraars en eventuele schuldeisers

We vragen hen wat er betaald moet worden en of er een achterstand is. Ook verzoeken wij hen om alle post voor u voortaan naar Abbema Bewindvoering te sturen. Op die manier voorkomen we dat we betalingen of schulden missen. Persoonlijke post kunt u natuurlijk zelf blijven ontvangen.

Nieuwe bankrekeningen openen
Mevrouw Abbema zal nieuwe bankrekeningen voor u openen. Uw bestaande bankrekeningen worden niet meer gebruikt. U krijgt een beheerrekening en een leefgeldrekening

Beheerrekening:
Al uw inkomsten (salaris, uitkering, huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvang toeslag, belastingteruggave, PGB, kinderbijslag, etc.) en het vermogen worden gestort op een zogeheten beheerrekening. Deze rekening staat op uw naam, maar alleen de bewindvoerder kan betalingen doen van deze bankrekening.

Leefgeldrekening:
Op uw leefgeldrekening krijgt u regelmatig een afgesproken bedrag gestort. Dit bedrag, ook wel leefgeld genoemd wordt meestal iedere week op een vast tijdstip op de leefgeldrekening gestort. Over het geld op deze rekening kunt u zelf beschikken.

Als dat wenselijk is kan de bewindvoerder een spaarrekening voor u openen. Ook dit spaargeld wordt beheerd door de bewindvoerder.

U kunt zelf inloggen op uw account in ons betalingssysteem, en zo precies zien wat uw inkomsten en uitgaven zijn. Is dat voor u niet mogelijk, dan krijgt u van ons regelmatig een overzicht.

Schulden
Wanneer u schulden heeft gaan we bekijken wat de beste manier is om de schulden op te lossen. Soms is het mogelijk een maandelijkse betalingsregeling te treffen. In dat geval kan de schuld nog binnen een redelijke termijn helemaal afgelost worden binnen het budget. Meestal kunnen wij dit dan voor onze cliënten regelen

Het kan ook zijn dat u zoveel schulden heeft dat er een schuldenregeling moet komen. Een schuldenregeling is een heel ander traject, en gaat meestal in samenwerking met de gemeente waar u woont. Bijvoorbeeld een WSNP traject (Wet Schuldregeling Natuurlijke Personen). Deze regelingen duren 3 tot 5 jaar, en hebben strenge voorwaarden en regels, zowel om te worden toegelaten als gedurende het traject. Als het nodig is kunnen wij samen met u bekijken of u voor een dergelijke regeling bij uw gemeente in aanmerking kunt komen. Dit betekent dan mogelijk dat u ook nog een WSNP bewindvoerder krijgt.

Mevrouw Abbema is beschermingsbewindvoerder, dit is iets anders dan een WSNP- bewindvoerder. Beide trajecten kunnen wel heel goed samen gaan. Als dit het geval is levert mevrouw Abbema alle informatie en de aflossingen aan de WSNP-bewindvoerder. In veel gevallen kan het WSNP traject succesvol worden afgesloten. Het beschermingsbewind loopt dan vaak nog wel door.

Budgetplan
Als alle inkomsten en uitgaven bekend zijn wordt er een budgetplan gemaakt. Wanneer uw uitgaven hoger zijn dan de inkomsten, moeten de uitgaven omlaag gebracht worden. Dit doen wij (zoveel mogelijk) in overleg met u

U kunt bijvoorbeeld denken aan het stopzetten van abonnementen, loterijen etc. Ook kijken we met u naar mogelijke inkomensaanvullende maatregelen, zoals het aanvragen van een (aanvullende) uitkering, toeslagen of kwijtscheldingen. Ook wordt er door mevrouw Abbema nagegaan of u in aanmerking komt voor Bijzondere Bijstand om een vergoeding te krijgen voor de kosten van bewindvoering.

Boedelbeschrijving
Is dat allemaal gebeurd dan zal de mevrouw Abbema uw vermogen, inkomsten, uitgaven, bezittingen, schulden, vorderingen en de boedel beschrijven voor de kantonrechter

In deze beschrijving zit onder andere een voorlopige schuldenlijst, een begroting en bankafschriften van alle rekeningen op het moment van uitspraak. Verder maakt mevrouw Abbema een Plan van aanpak waarin zij aangeeft hoe zij de komende jaren uw financiën gaat behartigen. De boedelbeschrijving en het plan worden met u doorgenomen, daarna ondertekent u ze samen met mevrouw Abbema.

Verder verloop van het beschermingsbewind

Maandelijkse en jaarlijkse werkzaamheden
U kunt zelf inloggen in het systeem “Onview” om uw rekeningoverzicht te bekijken. Als dit voor u niet mogelijk is ontvangt u van ons maandelijks een overzicht van alle inkomsten en uitgaven.

Mevrouw Abbema maakt ieder jaar een verslag voor de kantonrechter waarin staat aangegeven wat er allemaal gebeurd is op financieel gebied. Dit verslag heet de Rekening en Verantwoording. Zij bespreekt dit verslag met u, en u ondertekent ook voor akkoord.

Ieder jaar wordt de belastingaangifte voor u gedaan. Ingewikkelde aangiftes besteden wij in overleg met u uit aan een specialist. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Samenwerking en overleg met u
Wij willen graag zo goed mogelijk met onze cliënten samenwerken. Goede communicatie en wederzijds respect zijn hierin voor ons erg belangrijk. We proberen al uw financiële zaken goed en zoveel mogelijk in overleg met u te regelen.

Helaas zal het wellicht niet mogelijk zijn om aan al uw wensen te voldoen, omdat we afhankelijk zijn van het beschikbare budget. De bewindvoerder moet hierover verantwoording afleggen aan de rechter. We zullen altijd ons best doen te bekijken of uw wensen haalbaar zijn en, indien dit niet het geval is, kijken naar een andere oplossing.

Het kan gebeuren dat u het, ondanks goed overleg, niet eens bent met beslissingen die genomen zijn. In sommige gevallen wordt de beslissing dan voorgelegd aan de kantonrechter die dan beslist. Bent u het over andere zaken niet eens, dan verwijzen we u naar ons klachtenreglement.