Veel gestelde vragen

1. Wat houdt bewindvoering in?

Soms zijn mensen door lichamelijke of psychische problemen, of wegens andere omstandigheden niet in staat goed voor hun financiën te zorgen. Geld en goederen kunnen dan beschermd worden door deze onder bewind te stellen. Dit houdt in dat mensen tijdelijk of blijvend niet meer zelf kunnen beslissen over hun financiële zaken en belangen. Een door de kantonrechter benoemde bewindvoerder zal de financiële administratie overnemen. Dit betekent dat alle beslissingen door de bewindvoerder genomen worden. Dit gebeurt wel zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene.

2. Waarom kiezen voor een professionele bewindvoerder?

Het komt regelmatig voor dat een familielid of begeleider van een persoon diens bewindvoerder wordt. Dat kan heel goed, en vaak verloopt dat naar tevredenheid. Maar het kan ook lastig zijn om bijvoorbeeld mantelzorger te zijn en ook nog financiën te beheren. Er zijn ook situaties waarin de onderlinge (familie) relaties verstoord zijn, of verstoord raken doordat er verschillend gedacht wordt over hoe de zaken aangepakt moeten worden. Een professionele bewindvoerder, die een goede, maar strikt zakelijke relatie met de cliënt heeft, kan veel problemen voorkomen.

3. Wat verandert er voor u bij onder bewindstelling?

Op het moment dat Mevrouw Abbema door de rechter tot bewindvoerder is benoemd, kunt u niet meer zelfstandig uw financiën beheren. Beslissingen over uw reguliere uitgaven worden voortaan genomen door mevrouw Abbema. Alleen bij ingrijpende beslissingen wordt er overlegd met u of met de kantonrechter. Zelf kunt u nieuwe financiële verplichtingen alleen nog aangaan na overleg met de bewindvoerder. Ook extra uitgaven kunnen alleen na overleg worden gedaan. Zo zorgen we er samen voor dat u geen (nieuwe) schulden krijgt. Verplichtingen die u bent aangegaan zonder overleg worden door de bewindvoerder teruggedraaid. Voor aankopen boven de 1500 euro moet mevrouw Abbema altijd toestemming van de rechter vragen.

Mevrouw Abbema zal nieuwe bankrekeningen voor u openen. Uw bestaande bankrekeningen worden niet meer gebruikt. U krijgt een beheerrekening en een leefgeldrekening. Op de beheerrekening wordt uw inkomen gestort, en alleen mevrouw Abbema kan van deze rekening betalingen doen. Op uw leefgeldrekening wordt maandelijks een vast bedrag gestort, over dit bedrag kunt u zelf beschikken.

Wij sturen een brief naar de instanties en bedrijven waarmee u een financiële relatie heeft. In deze brief zullen we uitleggen dat uw vermogen bij ons onder bewind is gesteld, dat mevrouw Abbema voortaan de betalingen zal doen en dat alle post voortaan naar ons kantoor moet komen.

4. Wat wordt onder bewind gesteld?

Vaak worden alle goederen onder bewind gesteld. Onder goederen wordt verstaan: banksaldo, loon, pensioen, uitkering, maar ook meubilair, sieraden, woning, beleggingen, vorderingen en schulden. De kantonrechter kan ook een deel van de goederen onder bewind stellen, bijvoorbeeld alleen het spaartegoed of onroerend goed.

5. Wie kan de aanvraag voor bewind indienen bij de bewindvoerder?

* De persoon zelf

* De echtgeno(o)t(e) of andere partner

* Familieleden tot in de vierde graad: dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.

* Degene die het gezag uitoefent, bijvoorbeeld de voogd of stiefouder als iemand nog minderjarig is

* De bewindvoerder, als iemand al onder bewind staat

* De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt

* De officier van justitie

* Het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van betrokkene, als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd   

6. Wanneer eindigt het bewind?

De rechter zal het bewind beëindigen als de cliënt weer in staat is zijn eigen financiën te regelen. Vaak na het afgeven van een positieve medische verklaring.Het bewind eindigt van rechtswege:

  • als de cliënt overlijdt.

  • als de bewindvoering door curatele wordt vervangen.

De cliënt kan zelf rechtstreeks een verzoek indienen bij de kantonrechter om de bewindvoering te laten beëindigen.

De bewindvoerder kan de kantonrechter verzoeken haar als bewindvoerder van een cliënt te ontslaan. Bijvoorbeeld als afspraken en voorwaarden (bij herhaling) niet worden nagekomen.

7. Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en een WSNP bewind?

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Zij krijgen dan een beschermingsbewindvoerder die al hun financiële zaken regelt.Als iemand schulden heeft, wordt altijd eerst geprobeerd om betalingsregelingen te treffen met schuldeisers. Vaak doen mensen dit gewoon zelf, soms is er een hulpverlener bij betrokken. En als iemand onder beschermingsbewind staat, kan de beschermingsbewindvoerder dit in sommige gevallen regelen. Als het niet mogelijk is om regelingen te treffen (bijvoorbeeld omdat de schuld te groot is, of omdat schuldeisers niet akkoord gaan met een regeling), dan kan de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) in werking treden.Dit is een wet die de rechter gebruikt om schulden te saneren. Iemand krijgt dan een WSNP bewindvoerder, en komt in een traject dat een bepaalde tijd (meestal 3 jaar) duurt. De WSNP bewindvoerder ziet erop toe dat de persoon met schulden zijn best doet om zoveel mogelijk geld voor aflossing van de schulden bijeen te brengen en geen nieuwe schulden maakt. Het opgespaarde bedrag wordt verdeeld onder de schuldeisers. Als mensen aan alle strenge voorwaarden voldoen, krijgen ze aan het eind van het traject een “schone lei”, de rest van hun schulden worden kwijtgescholden. Komt iemand de verplichtingen niet na, dan stopt het schuldsaneringstraject, en blijven alle schulden staan. Een WSNP traject is niet eenvoudig voor mensen.Beschermingsbewind en WSNP bewind kunnen heel goed samen gaan. Een cliënt heeft dan twee bewindvoerders. De beschermingsbewindvoerder levert de aflossingen en de informatie aan de WSNP bewindvoerder. Hierdoor kan een WSNP traject vaak succesvol worden afgesloten. Het beschermingsbewind loopt nadien vaak nog wel door.

8. Is de bewindvoerder ook verantwoordelijk voor de schulden?

Schulden horen bij de financiën van de cliënt. Als er schulden zijn bekijken we wat de beste manier is om ze op te lossen. Soms is het mogelijk een maandelijkse betalingsregeling te treffen om de schuld nog binnen een redelijke termijn helemaal afgelost worden binnen het budget. Dan kan de beschermingsbewindvoerder dit meestal regelen.

Als de schulden niet binnen een redelijke termijn en binnen het budget af te lossen zijn, of als er toch nieuwe schulden ontstaan die niet in het budget passen, dan betekent dat vaak dat de schuld ondergebracht zal worden bij een kredietbank of schuldhulpverleningsbureau. Zie ook bij WSNP.

9. Kan ik veranderen van bewindvoerder?

Ja dat kan, indien er gegronde redenen zijn. Als dit zo is dan kunt u hiertoe een verzoek indienen bij de kantonrechter.

10. Wie regelt de zaken als mijn bewindvoerder afwezig is?

Als mevrouw Abbema meer dan twee dagen afwezig is, worden uw zaken waargenomen door een andere ervaren bewindvoerder. Mevrouw Abbema werkt hiervoor samen met meerdere collega’s in de regio.

Wij zullen u altijd tijdig informeren over geplande afwezigheid en vervanging van mevrouw Abbema. U hoort dan ook hoe u de vervangende bewindvoerder kunt bereiken.